Nortik

Navigator
CHF 3 588.00 ab CHF 3 157.00
Argo
CHF 2 868.00 ab CHF 2 524.00
Scubi 3
CHF 2 090.00 ab CHF 1 965.00
Scubi 2 XL
CHF 2 033.00 ab CHF 1 911.00
Scubi2
CHF 1 919.00 ab CHF 1 689.00
Scubi 1 XL
CHF 1 355.00 ab CHF 1 274.00
Duo EXPEDITION PackRaft
CHF 1 129.00 ab CHF 1 061.00
FamilyRaft
CHF 903.00 ab CHF 849.00
TrekRaft EXPEDITION
CHF 847.00 ab CHF 796.00
CityRaft
CHF 790.00 ab CHF 743.00
TrekRaft
CHF 734.00 ab CHF 690.00
Scubi1
CHF 779.00 ab CHF 686.00
LightRaft
CHF 598.00 ab CHF 562.00