Nortik

Navigator
CHF 3 841.00 ab CHF 3 610.00
Argo
CHF 2 824.00 ab CHF 2 654.00
Scubi 3
CHF 2 259.00 ab CHF 2 123.00
Scubi 2 XL
CHF 2 259.00 ab CHF 2 123.00
Scubi2
CHF 2 033.00 ab CHF 1 912.00
Scubi 1 XL
CHF 1 468.00 ab CHF 1 380.00
Duo EXPEDITION PackRaft
CHF 1 129.00 ab CHF 1 061.00
FamilyRaft
CHF 903.00 ab CHF 849.00
TrekRaft EXPEDITION
CHF 903.00 ab CHF 848.00
TrekRaft
CHF 790.00 ab CHF 743.00
CityRaft
CHF 790.00 ab CHF 743.00
Scubi1
CHF 790.00 ab CHF 742.00
LightRaft
CHF 621.00 ab CHF 584.00